Čistenie komínov

čistenie komínov
čistenie komínov

Pri zanedbaní čistenia komína sa na jeho stenách začne usadzovať decht, ktorý sa neskôr môže zapáliť a spôsobiť požiar.

Podľa § 19 vyhlášky č. 401/2007 sa čistenie a kontrola komínov vykonáva:

 1. vykonávaním čistiacich prác najmä so zameraním na odstránenie pevných usadenín spalín v spalinovej ceste vrátane lapača iskier a v priestore prestupu spalín od spaľovacej komory k dymovému hrdlu.
 2. kontrolou voľného prístupu a bezpečného prístupu ku komínu a k dymovodu, ich čistiacim miestam a k spotrebiču.
 3. ak sú na komín pripojené spotrebiče s tepelným výkonom do 50 kW, tak sa musí čistiť a kontrolovať raz za:
  • štyri mesiace (ak sú spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá)
  • šesť mesiacov (ak sú spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky. Pri komíne s vložkou sa lehota predlžuje na dvanásť mesiacov.)
 4. ak sú na komín pripojené spotrebiče s tepelným výkonom nad 50 kW, tak sa musí čistiť a kontrolovať raz za:
  • dva mesiace (ak sú spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá)
  • šesť mesiacov (ak sú spotrebiče na plynné palivá)

Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C, sa musí kontrolovať a čistiť najmenej raz za rok.