Kolaudácie komínov

Kolaudácie komínov

Oficiálne používanie komínov je podmienené revíznou správou kominára. Pri stavebnom konaní – ak je súčasťou stavby komín – je revízna správa komína súčasťou podkladov ku kolaudácií. Táto správa je vydávaná osobitne na komín a na dymovod.

Dôležité: v prípade požiaru ako poistnej udalosti je potrebné doložiť revízne správy komína a dymovodu, ako aj správu o kontrole a vyčistení komína kominárom. Inak vám poisťovňa nemusí preplatiť vzniknutú škodu.

Podľa § 19 vyhlášky č. 401/2007 sa čistenie a kontrola komínov vykonáva:

  1. posúdením umiestnenia materiálov triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F a horľavých predmetov v nadväznosti na konštrukčné vyhotovenie komína, dymovodu a spotrebiča.
  2. kontrolou telies komína, dymovodu a spotrebiča najmä z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a spoľahlivej funkcie spalinovej cesty.