Revízie komínov

Revízie komínov

Ešte pred kolaudáciou nehnuteľnosti je nevyhnutné vykonať revíziu komínov. Tá zahŕňa posudzovanie spalinovej cesty, a to jej stavebnej časti, bezpečnosti, funkčnosti a odvodu spalín do ovzdušia. Spalinová cesta začína v spalinovom hrdle vykurovacieho spotrebiča a končí v ústí komína.

Povinnosť kontroly komínov ukladá § 20 vyhlášky č. 401/2007, z ktorej vyplýva, že:

  1. posúdením umiestnenia materiálov triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F a horľavých predmetov v nadväznosti na konštrukčné vyhotovenie komína, dymovodu a spotrebiča.
  2. kontrolou telies komína, dymovodu a spotrebiča najmä z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a spoľahlivej funkcie spalinovej cesty.